Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

Pozivamo roditelje i/ili staratelje djece predškolske dobi koja nisu uključena u programe ranog i predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić Videk, Brdovec.
 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

1.1. za redovite 10 satne programe

Dječji vrtić provodi :

1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu, za svu djecu koja do 31. kolovoza 2023. god. navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu.

2. POSEBNI 10 SATNI PROGRAMI: Posebni programi će se organizirati u centralnom objektu u Brdovcu pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.

a) MONTESSORI PROGRAM za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

b) PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

Upisi djece u Dječji vrtić Videk, za 10 satne programe, za pedagošku 2023./2024.godinu provodit će se isključivo putem aplikacije e-Upisi Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u razdoblju od 06. do 14. travnja 2023. godine do 12,00 sati.

Aplikacija e-Upisi je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Upute za korištenje sustava koje je sastavio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a mogu se pronaći na web stranici vrtića.

Preduvjeti korištenja aplikacije e-Upisi su:

• dodijeljen OIB,

• posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu,

• evidentiran odnos roditelj i dijete.

Pozivamo roditelje koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta u vrtić, ako već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani. Popis prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

Iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića. Roditelj se u tom slučaju mora najaviti putem maila info@dv-videk.hr ili na tel. 01 4008069 (od 8,00 do 14,00 sati) zaključno do 13. travnja 2023. godine. Po odobrenju njegove zamolbe za pomoć pri podnošenju prijave, roditelj će biti obaviješten o terminu dolaska.

Nakon dovršetka procesa prijava, točnije nakon 16. travnja 2023. godine, pregledavat će se prijave sukladno dostavljenoj dokumentaciji i prijavljenim prioritetima te izvršiti bodovanje.

Od 16. travnja do 28. travnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Stručno povjerenstvo dječjeg vrtića pozvat će roditelje i dijete na inicijalni razgovor.

 

1.2. za program predškole (250 sati godišnje)

Program predškole obuhvaća djecu koja će do 01. travnja tekuće godine navršiti 6 godina, a koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja. Djeca s teškoćama u razvoju i djeca kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u školu.

Upis djece u program predškole (250 sati godišnje) provodit će se u razdoblju od 06. do 14. travnja 2023. godine do 12,00 sati elektroničkim putem na info@dv-videk.hr, dostavom ili poštom na adresu Dječji vrtić Videk, Pavla Beluhana 2b, 10291 Prigorje Brdovečko gdje je potrebno predati Zahtjev za upis djeteta sa svom popratnom dokumentacijom.

Zahtjev za upis može se preuzeti s web stranice vrtića.

 

II OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U REDOVITI PROGRAM

Sukladno Pravilniku o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk, prednost pri upisu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života (100 bodova). Zatim se upisuju djeca tako da prednost pri upisu imaju djeca roditelja invalida Domovinskog rata (10 bodova) , djeca iz obitelji s troje ili više djece (5 bodova), djeca oba zaposlena roditelja (20 bodova), djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja (10 bodova), djeca samohranih roditelja (25 bodova), djeca jednoroditeljskih obitelji (25 bodova), djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom (25 bodova), djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima (25 bodova), djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića (100 bodova) te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade (5 bodova).

Dodatni kriteriji za bodovanje, koje utvrđuje osnivač kada ne može upisati svu prijavljenu djecu: djeca čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području Općine/Grada dječjeg vrtića (100 bodova), dijete čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu (3 boda), dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi je redoviti učenik ili student (20 bodova), dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su redoviti učenici ili studenti (20 bodova), dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen a drugi nezaposlen (10 bodova), djecu koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psiholog, logoped, edukator rehabilitator) za uključivanje u vrtić (5 bodova), djecu koja imaju preporuku Centra za socijalnu skrb za uključivanje u vrtić (25 bodova), djeca koja su prijavljena u sustav e-Upisi, a nisu upisana prethodne pedagoške godine (5 bodova), dijete zaposlenika dječjeg vrtića (5 bodova), djeca s teškoćama u razvoju s medicinskom dokumentacijom ustanove zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara (5 bodova), dijete iz obitelji s teškim zdravstvenim stanjem člana koji živi u zajedničkom kućanstvu (teška bolest, invaliditet, teškoće u razvoju) (5 bodova), djecu koja imaju potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

Za dijete koje je obvezno pohađati predškolu Općina Brdovec će osigurati mjesto u dječjem vrtiću u obvezni program predškole.

III DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj je dužan dostaviti dječjem vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

– djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života – elektronički zapis ili preslika izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerena potvrde s podacima o rođenju djeteta

-djeca roditelja invalida Domovinskog rata – preslika rješenja o statusu invalida Domovinskog rata

-djeca iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete elektronički zapis ili preslika izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta

-djeca oba zaposlena roditelja – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu oba roditelja

-djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,

-djeca samohranih roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona) elektronički zapis ili preslika rodnog lista, smrtnog lista za preminulog roditelja ili potvrde o nestanku drugog roditelja ili rješenja centra za socijalnu skrb

-djeca jednoroditeljskih obitelji – potvrda o statusu centra za socijalnu skrb

-djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom –rješenje o statusu invalida, izvadak iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom

-djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje, odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

-djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića – potvrda MUP-a o prebivalištu/ boravištu

-djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – rješenje HZMO-a

-djeca čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području Općine/Grada dječjeg vrtića – potvrda MUP-a o prebivalištu/ boravištu

-djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu, podatke provjerava dječji vrtić

-dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi je redoviti učenik ili student – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu, te potvrda ustanove u kojoj je roditelj učenik ili student

-dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su redoviti učenici ili studenti – potvrde ustanove u kojoj je roditelj učenik ili student

-dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi nezaposlen – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu

-djeca koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psiholog, logoped, edukator rehabilitator) za uključivanje u vrtić- preporuka stručnjaka

-djeca koja imaju preporuku Centra za socijalnu skrb za uključivanje u vrtić – preporuka centra za socijalnu skrb o ostvarivanju nekog od navedenih prava

-djeca koja su prijavljena u sustav e-Upisi, a nisu upisana prethodne pedagoške godine – podatke provjerava dječji vrtić

-dijete zaposlenika dječjeg vrtića – podatke provjerava dječji vrtić

-djeca s teškoćama u razvoju s medicinskom dokumentacijom ustanove zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara – medicinska dokumentacija

-dijete iz obitelji s teškim zdravstvenim stanjem člana koji živi u zajedničkom kućanstvu (teška bolest, invaliditet, teškoće u razvoju) – potvrda liječnika obiteljske medicine i potvrda MUP-a o prebivalištu/boravištu tog člana obitelji

-djeca koja imaju potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić – potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

– i druge dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis odlučuje o zahtjevima za upis na temelju Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk i dostavljenoj dokumentaciji.

Rezultati upisa (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na web stranici dječjeg vrtića (www.dv-videk.hr) i oglasnoj ploči Vrtića, 02. svibnja 2023. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Roditelj je obvezan zaključiti Ugovor o ostvarivanju programa s dječjim vrtićem najkasnije do početka pedagoške godine ili do uključenja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2023., odnosno kako je to utvrđeno Ugovorom.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama Osnivača.

Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

PROČELNIK UO OPĆINE BRDOVEC
Daniel Bukovinski, v.r.