Pozivamo roditelje i/ili staratelje djece predškolske dobi koja nisu uključena u programe ranog i predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić Videk, Brdovec.

I .      PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zbog preventivnih mjera sprečavanja širenja korona virusa, a kako bismo omogućili roditeljima, skrbnicima i udomiteljima djece podnošenje Zahtjeva za upis, molimo da Zahtjev za upis djeteta za sljedeće programe sa svom popratnom dokumentacijom pošaljete elektroničkim putem na e-mail: info@dv-videk.hr

Ako niste u mogućnosti elektroničkim putem poslati dokumentaciju, možete Zahtjev za upis poslati poštom na adresu Dječji vrtić Videk, Pavla Beluhana 2b, 10291 Prigorje Brdovečko 

od 18.5.2020. do 01.06.2020. godine

 1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu

Za svu djecu koja do 31. kolovoza 2020. god. navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu.

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

Za djecu rođenu 2014. i do 31.03.2015.g. koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja,

jednu godinu  prije polaska  u  osnovnu  školu. 

Za djecu s teškoćama u razvoju i djecu kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u školu. 

3. POSEBNI 10 SATNI PROGRAMI: Posebni programi će se organizirati pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.

a) MONTESSORI za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

b) RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

 

Nakon zaprimanja Zahtjeva za upis, roditelji će dobiti šifru, koja će označavati njihov Zahtjev za upis i na osnovu koje će moći pregledati status djeteta na objavljenom Rješenju o upisu djece u programe, predškolskog odgoja i obrazovanja. 

II.     DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj ili staratelj predaje sljedeću dokumentaciju:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan na web stranici Vrtića),

2. elektronički zapis ili presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja isprave,

3. elektronički zapis ili presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci,

4. elektroničke zapise ili preslike uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci

5. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za redoviti i posebni program)

6. ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić. 

III.    OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U REDOVITI PROGRAM

Sukladno Pravilniku o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk prednost pri upisu ostvaruju djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, u godini prije polaska u osnovnu školu, s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, samohranih roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona), iz obitelji s troje ili više djece, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 Dodatni kriteriji za bodovanje utvrđeni su za dijete: roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata), čija se uža obitelj (roditelji i uzdržavana djeca) koristi nekim od prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, roditelja čiji zahtjev nije pozitivno riješen pri upisu u  vrtić prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavao je kriterijima upisa i čiji je jedan od roditelja zaposlen.

 Prema navedenim kriterijima prednost pri upisu djece u sve programe, osim predškole, imaju djeca s prebivalištem u Općini Brdovec, ako oba roditelja / samohrani roditelj također imaju prebivalište u Općini Brdovec. Nakon upisa svih zainteresiranih s područja Općine Brdovec, po istim se kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina i gradova do popune kapaciteta vrtića. 

IV.     OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis odlučuje o zahtjevima za upis na temelju Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk i dostavljenoj dokumentaciji.

Rezultati  upisa (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na web stranici dječjeg vrtića (www.dv-videk.hr) i oglasnoj ploči Vrtića najkasnije do 15. lipnja 2020. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu. 

V.      UPIS

Roditelj je obvezan zaključiti Ugovor o ostvarivanju programa s dječjim vrtićem najkasnije do početka pedagoške godine ili do uključenja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2020., odnosno kako je to utvrđeno Ugovorom.

Roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, pribavljenu od nadležnog liječnika, iz koje je vidljivo da je dijete sposobno za pohađanje dječjeg vrtića.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama Osnivača.

Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

 

PROČELNIK UO OPĆINE BRDOVEC
Daniel Bukovinski, v.r.

Dokumenti:

  1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REDOVITI ILI POSEBNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. U DJEČJI VRTIĆ VIDEK
  2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020. / 2021. U DJEČJI VRTIĆ VIDEK