UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA VIDEK, BRDOVEC

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova:

  • tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
  • jedan član Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih  suradnika Dječjeg vrtića,
  • jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića.

PREDSTAVNICI OSNIVAČA:

  1. Damir Slavnović
  2. Daniel Bukovinski
  3. Maja Coner

 

PREDSTAVNICI IZ VRTIĆA:

  1. Suzana Košutić

 

PREDSTAVNIK RODITELJA:

  1. Anja Levojević

 

Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine ( od 04. 02. 2020. do  03. 02. 2024.)

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) :

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
– predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,

– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Kontakt e-mail: info@dv-videk.hr s naznakom za Upravno vijeće.